Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-08-0042/20-00
Źródło finansowania Projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa 2
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3
Proinnowacyine usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP

Wartość kosztów kwalifikowalnych:       397 060,00zł
Wartość dofinansowania:                     337 501,00 zł
Okres realizacji:                  01.05.2021 – 30.04.2022
Głównym celem realizacji projektu jest uzyskanie innowacji produktowej w postaci bezpyłowego żwirku dla zwierząt eliminującego problemy alergiczne ludzi i zwierząt.